A Workplace felhasználási feltételei


ÖN KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA, HOGY EGY VÁLLALAT VAGY MÁS JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN FOGADJA EL A WORKPLACE ONLINE FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIT („MEGÁLLAPODÁS”), TOVÁBBÁ HOGY TELJES KÖRŰ JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZIK ARRA, HOGY AZ ADOTT JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN RÁ NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁST KÖSSÖN. A TOVÁBBIAKBAN AZ „ÖN” NÉVMÁS, ANNAK MINDEN RAGOZOTT ALAKJA, VALAMINT AZ „ÜGYFÉL” SZÓ EZT A JOGI SZEMÉLYT JELÖLI.
Ha a székhelye az Egyesült Államokban vagy Kanadában van, a jelen Megállapodás Ön és a Meta Platforms, Inc. között jön létre. Egyéb esetekben a jelen Megállapodás Ön és a Meta Platforms Ireland Ltd. között jön létre. A „Meta”, a „mi”, a „mienk” és a többes szám első személy egyéb ragozott alakjai értelemszerűen a Meta Platforms, Inc. vagy a Meta Platforms Ireland Ltd. vállalatra utalnak.
A következő feltételek vonatkoznak a Workplace Ön általi használatára. Ön tudomásul veszi, hogy a Workplace jellemzői és funkciói eltérőek lehetnek, és idővel módosulhatnak is.
Egyes nagybetűs kifejezéseket a 12. szakasz (Fogalommeghatározások) definiál, más definíciók pedig a jelen Megállapodás szövegében szerepelnek.
 1. A Workplace használata
  1. Az Ön használatra vonatkozó jogai. A Megállapodás Érvényességi időtartama alatt nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem adható joggal rendelkezik a Workplace jelen Megállapodás szerinti elérésére és használatára. A Workplace-t csak azok a Felhasználók vehetik igénybe (releváns esetben társvállalatai Felhasználóit is ideértve), akiknek Ön engedélyezte fiók használatát. Ön felel minden Felhasználóért, és azért, hogy minden Felhasználó betartsa a jelen Megállapodást, továbbá azért is, ahogyan ők elérik és használják a Workplace-t. Az egyértelműség érdekében: a Workplace szolgáltatást Önnek biztosítjuk, nem pedig egyenként a Felhasználóknak.
  2. Fiókok. Gondoskodnia kell arról, hogy regisztrációs és adminisztrációs fiókadatai pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek. A Felhasználói fiókok egyedi Felhasználóknak szólnak, és nem oszthatók meg, illetve nem ruházhatók át. A bejelentkezési adatokat bizalmasan kell kezelnie, és haladéktalanul értesítenie kell a Metát, ha a fiókjai vagy a bejelentkezési adatai illetéktelen használatát észleli.
  3. Korlátozások. Nem teheti meg (és mások számára sem engedélyezheti) a következőket: (a) nem használhatja a Workplace-t külső fél nevében, és nem adhatja bérbe vagy allicencbe a Workplace-t, és nem biztosíthatja elérését külső fél számára az itt megadott Felhasználókat kivéve; (b) nem fejtheti vissza, fordíthatja le, bonthatja szét, illetve más módon sem próbálhat hozzáférni a Workplace forráskódjához a vonatkozó jogszabályok által kifejezetten engedélyezettnél nagyobb mértékben (és úgy is csak a Meta előzetes értesítésével); (c) nem másolhatja le, módosíthatja a Workplace-t, és nem készíthet belőle származékos munkát; (d) nem távolíthatja el, módosíthatja vagy takarhatja ki a Workplace-en belüli tulajdonosi vagy egyéb figyelmeztetéseket; illetve (e) nem terjesztheti nyilvánosan a Workplace teljesítményére vonatkozó technikai információkat.
  4. Beállítás. A Workplace-példánya beállítása során ki kell jelölnie egy vagy több Felhasználót a Workplace-közösség rendszer-adminisztrátorának. Az adminisztrátor(ok) felelőssége lesz az Ön Workplace-példányának felügyelete. Gondoskodnia kell arról, hogy a Workplace-példánya mindig rendelkezzen legalább egy aktív rendszer-adminisztrátorral.
  5. Workplace API. A Megállapodás Érvényességi időtartama alatt a Meta az Ön rendelkezésére bocsáthat egy vagy több Workplace API-t annak érdekében, hogy Ön a saját Workplace-használatát kiegészítő szolgáltatásokat és alkalmazásokat fejlesszen, illetve használjon. A Workplace API(-k) Ön által, az Ön felhasználói által vagy az Ön nevében bármely külső fél által történő használatára a Workplace platformhasználati szabályzatának alkalmazható rendelkezései vonatkoznak – ez a szabályzat jelenleg a workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy címen érhető el, és Meta időről időre átdolgozza.
  6. Támogatás. A Workplace-ügyféltámogatást a Workplace adminisztrációs felületének közvetlen támogatási lapján biztosítjuk („Közvetlen támogatási csatorna”). Küldhet támogatási kérést egy kérdés megválaszolásához, vagy jelenthet a Workplace-szel kapcsolatos problémát, ha hibajegyet hoz létre a Közvetlen támogatási csatornán keresztül („Támogatási jegy”). Minden egyes Támogatási jegy esetében az első választ 24 órán belül elküldjük attól az időponttól számítva, amikor Ön e-mailben megkapja a megerősítést, amely szerint a Támogatási jegyét érvényesként továbbították a Közvetlen támogatási csatornán.
 2. Az Ön adatai és kötelezettségei
  1. Az Ön adatai. A jelen megállapodás értelmében:
   1. Ön megőriz minden jogot, jogosultságot és érdekeltséget (ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is) az adatai kapcsán.
   2. a Megállapodás érvényességi időtartama alatt nem kizárólagos, világszerte érvényes, jogdíjmentes, teljes körűen kifizetett jogot ad a Metának arra, hogy az Ön adatait kizárólag a Workplace (és a kapcsolódó támogatás) Ön részére történő biztosítására használjuk fel, összhangban a jelen Megállapodással; és
   3. tudomásul veszi, hogy az Ön adatai szempontjából a Meta adatfeldolgozó, Ön pedig adatkezelő, és jelen Megállapodás aláírásával utasítást ad a Metának, hogy kizárólag a jelen Megállapodásban foglalt célokból és azzal összhangban (az Adatkezelési kiegészítést is ideértve) kezelje az Ön nevében az Ön adatait.
  2. Az Ön kötelezettségei. Elfogadja, hogy (a) egyedül Ön felel az Ön adatainak pontosságáért és tartalmáért; (b) beszerez minden, a jogszabályok értelmében szükséges jogot és hozzájárulást a Felhasználóitól és a megfelelő külső felektől, amelyek lehetővé teszik az adatok jelen Megállapodásnak megfelelő gyűjtését és felhasználását; és (c) a Workplace használatával (ideértve az Ön adatait és az itt ismertetett módon történő felhasználásukat) nem sért jogszabályt, és nem sérti külső felek jogait, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, az adatvédelmi jogokat és a nyilvánossághoz fűződő jogokat is. Ha bármely adatának beküldése vagy felhasználása a jelen 2. szakaszt megsértve történik, vállalja, hogy haladéktalanul eltávolítja az adatot a Workplace rendszeréből. Egyedül az Ön felelőssége, ha úgy dönt, hogy az Ön adatait megosztja a Felhasználókkal vagy külső felekkel, és a Meta nem vállal felelősséget azért, ha az Ön adatait felhasználják, elérik, módosítják, terjesztik vagy törlik azok, akik hozzáférést kaptak Öntől vagy a Felhasználóitól.
  3. Tiltott adatok. Ön vállalja, hogy nem küld a Workplace rendszerébe olyan információkat vagy adatokat, amelyek a hatályos jogszabályok és/vagy előírások értelmében védelmet és/vagy korlátozott terjesztést igényelnek („Tiltott adatok”). Az egészségügyi adatok kapcsán tudomásul veszi, hogy a Meta nem üzlettárs vagy alvállalkozó (a „HIPAA” törvény meghatározása szerint), és a Workplace nem felel meg a HIPAA előírásainak. A Metát nem terheli felelősség a jelen Megállapodás értelmében a Tiltott adatok kapcsán, az itt szereplő, esetleg ennek ellentmondó rendelkezések ellenére sem.
  4. Kártalanítás. A Metát (és társvállalatait, valamint a megfelelő igazgatókat, tisztségviselőket, munkatársakat, ügynököket és képviselőket) Ön mentesíti, kártalanítja és kármentességükről gondoskodik minden költség, kár, felelősség, kiadás és külső felektől és/vagy Felhasználóktól érkező kereset kapcsán (ideértve az észszerű mértékű ügyvédi díjakat is), amely abból fakad, hogy Ön ténylegesen vagy állítólagosan megsértette a jelen 2. szakaszt, vagy amely egyéb módon kapcsolódik az Ön adataihoz, az Ön szabályzataihoz vagy ahhoz, hogy Ön a jelen Megállapodást megsértve használja a Workplace-t. A Meta a saját jogtanácsosát igénybe véve, saját költségére részt vehet az ilyen keresetekkel kapcsolatos védelemben és rendezésben. A kereseteket Ön nem rendezheti a Meta előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, ha a rendezés értelmében a Metának bármit tennie kell, bármitől tartózkodnia kell, vagy el kell ismernie bármiféle felelősséget.
  5. Biztonsági mentések és az adatok törlése. A Meta nem kínál archiválási szolgáltatást, és egyedül az Ön felelőssége gondoskodni az Ön adatainak biztonsági mentéséről. A Workplace rendszer-adminisztrátori funkcióján keresztül a Megállapodás érvényességi időtartama alatt Ön bármikor törölheti az Ön adatait, amelyek Felhasználóinak tartalmaiból állnak.
  6. Összesített adatok. Jelen Megállapodás értelmében összesített statisztikai és analitikai adatokat generálhatunk a Workplace Ön által történő használatáról („összesített adatok”), de ezek az összesített adatok nem tartalmazzák az Ön adatait, illetve nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot.
 3. Adatbiztonság
  1. Az Ön adatainak biztonsága. Megfelelő műszaki, szervezési és biztonsági intézkedéseket teszünk, hogy megóvjuk a birtokunkban lévő adatait az illetéktelen hozzáféréssel, módosítással, közléssel és megsemmisítéssel szemben, amint az Adatvédelmi kiegészítésben részletesebben kifejtjük.
  2. Törvényben előírt adatközlés és külső felek kérései. Általában véve Önt terheli a felelősség az Ön adataira vonatkozó külső, azaz például hatóságoktól, Felhasználóktól vagy rendvédelmi szervektől érkező kérésekre („külső kérések”) való reagálásért, de tudomásul veszi, hogy külső kérésekre válaszul a Meta felfedheti az Ön adatait a jogi követelmények teljesítése céljából. Ilyen körülmények fennállása esetén a jogszabályok és a külső kérés feltételei által megengedett mértékig észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy (a) tájékoztassuk Önt a külső fél kérésének beérkezéséről, és megkérjük a külső felet az Önnel való kapcsolatfelvételre, és (b) eleget tegyünk észszerű kéréseinek, amennyiben Ön saját költségére el kívánja utasítani a külső fél kérésének teljesítését. Elsőként önállóan kell kísérletet tennie arra, hogy beszerezze a külső fél kérésére való reagáláshoz szükséges adatokat. Csak akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, ha észszerű módon nem tudja beszerezni ezeket az adatokat.
 4. Fizetés
  1. Díjak. Ön vállalja, hogy a Meta által a Workplace-re vonatkozóan közzétett normál díjszabás (jelenleg lásd: https://www.workplace.com/pricing) szerint díjat fizet a Workplace használatáért, a 4.f. szakaszban (Ingyenes próbaidőszak) rögzített ingyenes próbaidőszakra is tekintettel, kivéve, ha a felek ettől eltérő írásos megállapodást kötnek egy aláírt dokumentumban. A jelen Megállapodás szerinti összes díj USA-dollárban fizetendő, kivéve, ha a termékben ettől eltérően van rögzítve, vagy ha az aláírt írásos dokumentumban a felek ettől eltérően állapodtak meg. A 4.b. szakasznak megfelelően minden díj kiegyenlítése teljes egészében történik a megfelelő fizetési móddal. A késedelmes fizetésekre a fizetendő összegre vetített havi 1,5%-os szolgáltatási díj vagy a jogszabályban megengedett legnagyobb összegű díj (amelyik kisebb) érvényes.
  2. Fizetési mód. Amikor Ön megköti a jelen Megállapodást, vállalja, hogy a díjakat a két fizetési kategória valamelyike szerint rendezi: (i) fizetőkártyás ügyfélként (akár közvetlenül, akár külső fizetési platformon keresztül fizet) vagy (ii) számlás ügyfélként, a Meta vonatkozó döntésének megfelelően. A fizetőkártyás ügyfelek a Meta saját kizárólagos belátása szerinti döntés alapján számlás ügyféllé válhatnak, és viszont. Ez olyan tényezőktől függ, mint például a Felhasználók száma és a hitelképesség, de a Meta fenntartja magának a jogot, hogy bármikor átsorolja Önt a fizetőkártyás ügyfelek vagy a számlás ügyfelek közé.
   1. Fizetőkártyás ügyfelek. A fizetőkártyás ügyfelek kiválasztott fizetőkártyáját megterheljük a Workplace használatáért.
   2. Számlás ügyfelek. A számlás ügyfeleknek a Meta hitelkeretet biztosít, és havi számlát állít ki, kivéve, ha a felek ettől eltérő írásos megállapodást kötnek egy aláírt dokumentumban. Ha Ön a számlás ügyfelek közé tartozik, a Megállapodás értelmében fizetendő díjakat teljes egészében, lehívható pénzeszközök formájában kell megfizetnie az utasításaink szerint, a számla kiállításától számított 30 napon belül.
   3. Beleegyezik, hogy amikor elfogadja a Megállapodást (vagy később bármikor), hitelképességi jelentést kérhetünk Önről egy hitelminősítőtől.
  3. Adók. A feltüntetett díjak nem tartalmazzák az adókat, és Önnek kell megfizetnie és viselnie a jelen Megállapodás alapján végrehajtott tranzakciókat terhelő, belföldi és nemzetközi forgalmi adókat, forrásadókat és hasonló adókat és illetékeket, amelyek nem a Meta árbevételén alapuló adók. A jelen Megállapodás értelmében esedékes összegeket teljes egészében, beszámítás, ellenszámla, levonás és visszatartás nélkül kell kifizetnie. Ha a Megállapodás értelmében teljesített fizetéseire levonás vagy visszatartás érvényes, az Ön felelőssége a megfelelő összeg kiegyenlítése a megfelelő adóhatóság felé, és anyagi felelősséget vállal minden abból eredő kamat, pótdíj, bírság és hasonló pénzügyi kötelezettség kapcsán, hogy nem utalta át időben az ilyen adókat a megfelelő állami szervnek. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Workplace-t azon a számlázási címen éri el és használja, amely a jelen Megállapodásban szerepel, vagy amelyet egyéb módon adott meg nekünk írásban, és ha ez a cím az Egyesült Államokban van, a számlázási címe alapján felszámítjuk Önnek a megfelelő egyesült államokbeli forgalmi adót. Ha egy egyesült államokbeli szövetségi állam adóhatósága azt állapítja meg, hogy a Metának adót kellett volna beszednie Öntől, és ezt az adót Ön közvetlenül fizette meg az állam felé, Ön vállalja, hogy a Meta írásbeli kérését követő harminc (30) napon belül bizonyítékot szolgáltat nekünk az adófizetés megtörténtéről (az adóhatóság megelégedésére). Ön vállalja, hogy kártalanít minket, ha bármely adó, pótdíj vagy kamat összegét Ön nem – vagy elégtelenül – fizette meg.
  4. Felfüggesztés. A jelen Megállapodás értelmében fennálló egyéb jogaink befolyásolása nélkül, ha Ön nem fizet meg egy díjat az esedékesség napjáig, a Workplace szolgáltatásainak (köztük akár a már kifizetett szolgáltatásoknak) egy részét vagy egészét felfüggeszthetjük, amíg a teljes összeg meg nem érkezik.
  5. Ingyenes hozzáférés a Workplace for Good keretében. A 4.a. szakaszban foglaltaktól függetlenül ha a Workplace for Good program keretében ingyenes hozzáférést igényel, és a Meta úgy határoz, hogy a Meta szabályai értelmében (jelenleg lásd: https://work.workplace.com/help/work/142977843114744) Ön jogosult erre, akkor a továbbiakban ezen szabályoknak megfelelően ingyenesen fogjuk biztosítani Önnek a Workplace-t. Ha a szabályzatainkban bekövetkezett változások miatt Ön a továbbiakban már nem jogosult ingyenes hozzáférésre, a Meta 3 (három) hónappal előre értesíti Önt erről, az értesítést követően pedig a 4.a. szakasz lép érvénybe.
  6. Ingyenes próbaidőszak. A Meta saját kizárólagos döntése alapján felajánlhat Önnek ingyenes, rögzített időtartamú próbaidőszakot a Workplace-re vonatkozóan, amely időtartam meghatározása a Meta saját kizárólagos döntése alapján történik, és amelyről az Ön saját Workplace-példányának adminisztrációs felületén keresztül kap értesítést. Az ilyen ingyenes próbaidőszak után a 4.a. (Díjak) szakaszban foglaltak lesznek érvényesek.
 5. Titoktartás
  1. Kötelezettségek. Minden fél (mint „fogadó fél”) elfogadja, hogy az átadó féltől („átadó fél”) jelen Megállapodással kapcsolatban megkapott minden üzleti, műszaki és pénzügyi adat az átadó fél bizalmas tulajdona („bizalmas adatok”), amennyiben az átadáskor bizalmasként vagy védettként azonosítják, vagy amennyiben a fogadó féltől észszerűen elvárható, hogy az átadott adatok természete és az átadás körülményei miatt tudjon bizalmas vagy védett jellegükről. Az itt kifejezetten engedélyezett esetektől eltekintve a fogadó fél (1) bizalmasan kezel és nem ad tovább semmilyen bizalmas adatot külső feleknek, és (2) nem használja fel a bizalmas adatokat más célra, mint hogy teljesítse és gyakorolja a jelen Megállapodás értelmében fennálló kötelezettségeit és jogait. A fogadó fél átadhat bizalmas adatokat munkatársainak, megbízottainak, alvállalkozóinak és más képviselőinek, ha erre jogos igény van (ideértve a Meta társvállalatait és 11.j. szakaszban ismertetett alvállalkozóit), amennyiben őket a jelen 5. szakasznál nem kevésbé szigorú titoktartási kötelezettségek kötik az átadó féllel szemben, és a fogadó fél továbbra is felelős marad azért, hogy betartsák a jelen 5. szakasz feltételeit.
  2. Kivételek. A fogadó fél titoktartási kötelezettségei nem vonatkoznak azokra az adatokra, amelyek kapcsán a fogadó fél dokumentáltan be tudja mutatni, hogy (a) a bizalmas adatok átvétele előtt a jogos birtokában voltak, vagy jogos módon tudott róluk; (b) a fogadó fél hibáján kívül köztudottak vagy köztudottá váltak; (c) a fogadó fél jogszerűen szerezte be egy külső féltől, a titoktartási kötelezettségek megsértése nélkül; vagy (d) a fogadó fél munkatársai fejlesztették ki független módon, az adatokhoz való hozzáférés nélkül. A fogadó fél a jogszabályok vagy bírósági végzések által előírt mértékben közölhet adatokat, amennyiben (hacsak nem tiltja törvény) a fogadó fél előre értesíti az átadó felet, és együttműködik a bizalmas kezelés biztosítását célzó erőfeszítésekben.
  3. Méltányos kártérítés. A fogadó fél tudomásul veszi, hogy a bizalmas adatok felhasználása vagy továbbadása a jelen 5. szakasz megsértésével lényeges kárt okozhat, amelyekért a kártérítés önmagában esetleg nem elegendő jogorvoslat, így amennyiben a fogadó fél ténylegesen felhasználja vagy továbbadja a bizalmas adatokat, vagy fennáll ennek a veszélye, az átadó fél jogosult megfelelő méltányossági kártérítést kérni a törvényben biztosított jogorvoslaton felül.
 6. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
  1. A Meta tulajdonjoga. Ez a megállapodás a Workplace elérésére és használatára szól, és nem biztosít tulajdonjogot az Ügyfélnek. A Meta és licencbeadói fenntartanak minden jogot, jogosultságot és érdeket (ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is) a Workplace, az összesített adatok és minden kapcsolódó és mögöttes technológia, valamint fentiekből a Meta által vagy megbízásából készített minden származékos mű, módosítás vagy fejlesztés kapcsán, ideértve az Ön visszajelzése alapján készült műveket is (a későbbi meghatározás szerint). A jelen Megállapodásban kifejezetten megállapított jogokon felül Ön nem kap más jogot.
  2. Visszajelzés. Ha hozzászólást, kérdést, javaslatot, esettanulmányt vagy egyéb visszajelzést küld be a Workplace, az API vagy más termékeink és szolgáltatásaink használatával kapcsolatban („visszajelzés”), ezt a visszajelzést szabadon felhasználhatjuk magunk vagy társvállalataink bármely terméke vagy szolgáltatása kapcsán, és ezért nem tartozunk Ön felé kötelezettséggel vagy ellentételezéssel.
 7. Felelősséget kizáró nyilatkozat
  A META KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT GARANCIÁT ÉS BÁRMILYEN SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN GARANCIÁT IS. NEM GARANTÁLJUK A WORKPLACE MEGSZAKÍTÁSOK NÉLKÜLI ÉS HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT. KÜLSŐ FELEKNEK ENGEDÉLYEZHETJÜK, HOGY A WORKPLACE ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS ALKALMAZÁSOKAT FEJLESSZENEK KI ÉS TEGYENEK ELÉRHETŐVÉ, ILLETVE ENGEDÉLYEZHETJÜK, HOGY A WORKPLACE MÁS SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS ALKALMAZÁSOKKAL EGYÉB MÓDON INTEGRÁLÓDJON. A META NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ÖN ÁLTAL, SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN A WORKPLACE-SZEL EGYÜTT HASZNÁLT SZOLGÁLTATÁSOKÉRT ÉS ALKALMAZÁSOKÉRT. AZ ILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS ALKALMAZÁSOKAT ÖN KÜLÖN FELTÉTELEKNEK ÉS SZABÁLYZATOKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA, ÉS TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY MINDEZ A SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK.
 8. Felelősségkorlátozás
  1. AZ ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTT, KIZÁRT JOGIGÉNYEK KIVÉTELÉVEL:
   1. EGYIK FELET SEM TERHELI FELELŐSSÉG SEMMILYEN HASZNÁLATKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT VAGY ADATPONTATLANSÁGÉRT, AZ ÜZLETMENET FENNAKADÁSÁÉRT, KÉSEDELEM MIATT FELMERÜLT KÖLTSÉGÉRT VAGY BÁRMILYEN KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (A NYERESÉG ELMARADÁSÁT IS IDEÉRTVE), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSSZEGÉS, VÉTKESSÉG (A GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE), SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY MÁS OK MIATT MERÜLT FEL, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ADOTT FELET TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL; TOVÁBBÁ
   2. A FELEK EGYMÁS FELÉ FENNÁLLÓ TELJES ANYAGI FELELŐSSÉGE NEM HALADJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELŐZŐ 12 (TIZENKÉT) HÓNAPJA SORÁN A META RÉSZÉRE TÉNYLEGESEN KIFIZETETT VAGY FIZETENDŐ ÖSSZEGET, VAGY HA EBBEN AZ IDŐBEN NEM TÖRTÉNT VAGY NEM ESEDÉKES KIFIZETÉS, A 10 000 USD-T (TÍZEZER DOLLÁRT).
  2. Jelen 8. szakasz értelmében a „kizárt jogigények” közé tartoznak egyrészt (a) Az Ön adatai és kötelezettségei című 2. szakasz értelmében fennálló ügyfélfelelősségek, másrészt (b) a Titoktartás című 5. szakasz szerinti kötelezettségek felek általi megsértése, nem ideértve az Ön adataihoz kapcsolódó követeléseket.
  3. Jelen 8. szakasz korlátozásai abban az esetben is érvényben maradnak és alkalmazandóak, ha kiderül, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott bármely korlátozott jogorvoslat nem éri el eredeti célját, és felek megállapodnak abban, hogy egyikük sem korlátozza vagy zárja ki felelősségét semmilyen olyan dologért, amelyre nézve ez a törvény szerint nem korlátozható vagy zárható ki. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Workplace szolgáltatást arra a feltételezésre építve biztosítjuk, hogy a felelősségünk a jelen Szerződésben foglaltak szerint korlátozott.
 9. Érvényességi időtartam és megszűnés
  1. Érvényességi időtartam. Jelen Megállapodás azon a napon lép érvénybe, amikor először eléri a Workplace-példányát, és az itt meghatározott megszűnésig érvényben marad („Érvényességi időtartam”).
  2. Megszűnés kényelmi okokból. Az Adatkezelési kiegészítés 2.d. szakasza értelmében fennálló felmondási jogai korlátozása nélkül Ön bármikor felmondhatja a jelen Megállapodást indoklás nélkül vagy bármilyen indokkal a Meta 30 napos előzetes értesítése mellett azzal, hogy az Ön adminisztrátora törli a Workplace-példányát a termékben. A Meta is bármikor, indoklás nélkül vagy bármilyen indokkal felmondhatja a jelen Megállapodást, ha erről harminc (30) nappal korábban értesíti Önt.
  3. Megszüntetés és felfüggesztés a Meta részéről. A Meta fenntartja magának a jogot, hogy az Ön észszerű értesítése mellett felmondja a jelen Megállapodást, vagy azonnali hatállyal felfüggessze az Ön Workplace-hozzáférését, ha megsérti a Megállapodást, vagy szükségesnek látjuk ezt a lépést, hogy megelőzzük a Workplace biztonságát, stabilitását, rendelkezésre állását vagy épségét ért károkat.
  4. Az Ön adatainak törlése. Ha a Megállapodás bármilyen okból megszűnik, a Meta haladéktalanul törli az Ön adatait, de Ön tudomásul veszi, hogy a törölt tartalom a biztonsági mentésekben még észszerű ideig létezhet, amíg a törlés le nem zajlik. A 2.e. szakasz értelmében egyedül az Ön felelőssége, hogy az Ön adatainak biztonsági mentéséről gondoskodjon saját céljaira.
  5. A megszűnés hatása. Ha a Megállapodás bármilyen módon megszűnik: (a) Önnek és az Ön felhasználóinak haladéktalanul fel kell hagyniuk a Workplace használatával; (b) az átadó fél kérésére a fogadó félnek a 9.d. szakaszban foglaltak szerint haladéktalanul vissza kell juttatnia vagy törölnie kell az átadó fél bizalmas adatait, amelyek a birtokában vannak; (c) haladéktalanul ki kell fizetne a Metának minden díjtartozását, amely a megszűnés előtt keletkezett; (d) ha a Meta a 9.b. szakasz szerint indoklás nélkül felmondja a jelen Megállapodást, a Meta visszatéríti Önnek az előre kifizetett díjak arányos részét (a megfelelő esetekben); továbbá (e) a következő szakaszok a továbbiakban is érvényben maradnak: 1.c. (Korlátozások), 2. (Az Ön adatainak felhasználása és kötelezettségei) (a 2.a. szakaszban az adataival kapcsolatban a Metának biztosított jogok kivételével), 3.b. (Törvényben előírt adatközlés és külső felek kérései) és 4. (Fizetés) – 12. (Fogalommeghatározások). A jelen Megállapodásban esetleg szereplő eltérő rendelkezés hiányában a felek részéről gyakorolt jogorvoslat, ideértve a felmondást is, nem érinti a Megállapodás, a jogszabályok vagy egyebek értelmében fennálló egyéb jogorvoslati lehetőségeiket.
 10. Egyéb Facebook-fiókok
  1. Személyes fiókok. Az egyértelműség érdekében: a felhasználói fiókok elkülönülnek a személyes Facebook-fiókoktól, amelyeket a felhasználók esetleg létrehoznak a fogyasztóknak szóló Facebook szolgáltatásban („személyes FB-fiókok”). A személyes FB-fiókokra nem terjed ki a jelen Megállapodás. Ezekre a Meta ilyen szolgáltatásokra vonatkozó feltételei érvényesek, amelyek a Meta és az érintett felhasználó között képeznek megállapodást.
  2. A Workplace és a hirdetések. A Workplace rendszerében nem jelenítünk meg külső hirdetéseket az Ön Felhasználóinak, és nem használjuk fel az Ön adatait arra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Felhasználóinak vagy hirdetésekkel célozzuk meg őket, illetve hogy személyre szabjuk a Felhasználói élményét a személyes FB-fiókjaikban. A Meta azonban terméken belüli bejelentéseket tehet, vagy tájékoztathatja a rendszer-adminisztrátorokat a Workplace-hez kapcsolódó jellemzőkről, integrációkról vagy funkciókról.
 11. Általános rendelkezések
  1. Módosítások. A Meta az Ön részére e-mailben, a szolgáltatáson keresztül vagy más elfogadható módon küldött értesítéssel bármikor megváltoztathatja a jelen Megállapodás feltételeit, valamint a Megállapodásban hivatkozott vagy abban foglalt szabályzatokat, korlátozás nélküli ideértve az Adatkezelési kiegészítést és az Adattovábbítási kiegészítést (a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek való megfelelés érdekében), az Adatbiztonsági kiegészítést és az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot („Módosítás”). Ha Ön az értesítésünket követő tizennégy (14) nap múlva is használja a Workplace-t, azzal elfogadja az ilyen Módosítást.
  2. Irányadó jog. A jelen Megállapodás, a Workplace Ön és felhasználói általi használata, valamint az Ön és köztünk felmerülő bármely jogigény értelmezése és alkalmazása tekintetében az Egyesült Államok, illetve Kalifornia szövetségi állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a kollíziós rendelkezéseikre. A jelen Megállapodásból vagy a Workplace-ből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely követelést vagy keresetet kizárólag az Egyesült Államok észak-kaliforniai bíróságán vagy egy San Mateo megyében lévő állami bíróságon keresztül lehet elindítani, és ezennel mindkét fél vállalja, hogy aláveti magát ezen bíróságok személyes joghatóságának.
  3. A megállapodás teljessége. A jelen Megállapodás (amelynek része az elfogadható használatra vonatkozó szabályzat) a teljes megállapodást jelenti a felek között a Workplace Ön által történő elérése és használata tárgyában, és felülír minden korábbi nyilatkozatot vagy megállapodást a Workplace kapcsán. A szakaszcímek csak az olvasó kényelmét szolgálják, és az olyan kifejezések, mint az „ideértve”, korlátozás nélkül értelmezendők. A Megállapodás amerikai angol nyelven született, és ez az eredeti verzió az irányadó minden más nyelvre lefordított verzióval szemben.
  4. Jogfeladás és elválaszthatóság. Egy rendelkezés érvényesítésének elmulasztása nem jelent jogfeladást. A jogfeladás írásban lehetséges, a jogot feladó fél aláírásával. Az ügyfelek megrendelőiben vagy üzleti formanyomtatványain szereplő feltételek nem módosítják a jelen Megállapodást, és itt kifejezetten elutasítjuk őket. Bármely hasonló dokumentum csak adminisztratív célokat szolgál. Ha a jelen Megállapodás bármely részét egy bíróság érvényesíthetetlennek, érvénytelennek vagy egyéb módon jogellenesnek mondja ki, az adott rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy a lehető legjobban teljesítse az eredeti célját, és a Megállapodás többi rendelkezése teljes mértékben érvényben és hatályban marad.
  5. Nyilvánosság. A felek kapcsolatával foglalkozó bármely sajtóközleményhez vagy marketingkampányhoz mindkét fél előzetes írásbeli beleegyezése szükséges. A fentiektől függetlenül: (a) Ön az Ön saját vállalatán belül népszerűsítheti a Workplace használatát az Érvényességi időtartam alatt (pl. a felhasználói elfogadás elősegítése érdekében), a Meta időről időre biztosított márkaimázs-irányelveinek megfelelően, és (b) a Meta megemlítheti az Ön nevét és státuszát mint Workplace-ügyfél.
  6. Átruházás. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem ruházhatja át a jelen Megállapodást vagy a benne foglalt jogait és kötelezettségeit, azzal a kivétellel, hogy a Meta hozzájárulás nélkül átruházhatja a Megállapodást bármely társvállalatára, valamint fúzió, átszervezés, felvásárlás és egyéb olyan tranzakció esetén, amikor minden vagy lényegében minden eszközét vagy szavazati jogot biztosító részvényét átruházza. A fentiek értelmében a jelen Megállapodás kötelező és jogerős mindkét fél engedélyezett jogutódjaira és az átruházásban érintett felekre nézve. A nem engedélyezett átruházás érvénytelen, és nem keletkeztet kötelezettséget a Metára nézve.
  7. Független szerződő felek. A felek független szerződő felek. A Megállapodás eredményeként nem jön létre ügynöki, partneri, vegyesvállalati vagy munkavállalói viszony, és egyik fél sem kötelezheti a másik felet.
  8. Nincs külső kedvezményezett fél. A jelen Megállapodás a Meta és az Ügyfél javára jött létre, és szándékunk szerint nincsenek külső kedvezményezett felek, ideértve a Felhasználókat is.
  9. Értesítések. Amennyiben a 9.b. szakasz értelmében Ön felmondja a jelen Megállapodást, erről úgy kell értesítenie a Metát, hogy rendszer-adminisztrátora a Workplace-példányának törlését választja a termékben. A jelen Megállapodás szerinti minden egyéb értesítést írásban kell megküldeni a Meta részére a következő címre (értelemszerűen): a Meta Platforms Ireland Ltd esetén: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország, Attn: Legal; a Meta Platforms, Inc. esetén: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 Egyesült Államok, Attn: Legal. A Meta az ügyfél fiókjához tartozó e-mail-címre küldheti el az értesítéseket. A Meta ezenkívül a Workplace-hez kapcsolódó operatív értesítéseket és más, üzleti jellegű értesítéseket küldhet a Felhasználóknak a Workplace-en belüli üzenetek formájában vagy a Workplace-en belüli feltűnő bejegyzésekkel.
  10. Alvállalkozók. A Meta alvállalkozókat vehet igénybe, és lehetővé teheti nekik, hogy gyakorolják a Meta jelen Megállapodás szerinti jogait, de a Meta felelőssége, hogy az alvállalkozók betartsák a jelen Megállapodást.
  11. Vis maior. Egyik fél sem felelős a másik felé a késésekért és a Megállapodás értelmében fennálló kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért (kivéve a díjak megfizetését), ha a késést vagy a mulasztást előre nem látott események okozták, amelyek a Megállapodás aláírása után történtek, és az érintett fél észszerű befolyásán kívül esnek. Ilyen például a sztrájk, a blokád, a háború, a terrorcselekmények, a lázadás, a természeti katasztrófák, az áramellátás, a távközlési hálózat vagy az adathálózat, illetve a kapcsolódó szolgáltatások leállása vagy csökkent működése, vagy egy engedély vagy hozzájárulás kiadásának elutasítása egy állami szerv részéről.
  12. Külső felek webhelyei. A Workplace külső webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ez nem jelenti azt, hogy a Meta jóváhagyólag minősítene bármely webhelyet, és nem vagyunk felelősek a külső felek webhelyeihez kapcsolódó műveletekért, tartalmakért, információkért és adatokért, a rajtuk található hivatkozásokért, illetve ezen webhelyek módosításaiért és frissítéseiért. A külső felek webhelyei saját feltételekkel és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkezhetnek, amelyek Önre és a Felhasználóira érvényesek. A jelen Megállapodás nem szabályozza azt, ahogyan az ilyen külső webhelyeket használja.
  13. Exportkorlátozások és kereskedelmi szankciók. A Workplace használata kapcsán az Ügyfél elfogadja, hogy betartja az Egyesült Államok és minden más érintett joghatóság export- és import-ellenőrzési jogszabályait, illetve minden további vonatkozó szankciót és kereskedelmi korlátozást. A fentiek korlátozása nélkül az Ügyfél kijelenti és garantálja, hogy (a) nem szerepel az Egyesült Államok tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó listáin; (b) nem áll az ENSZ, az USA, az EU vagy bármely más fél gazdasági szankciói vagy kereskedelmi korlátozásai alatt; és (c) nem folytat tevékenységet és nem rendelkezik Felhasználóval olyan országban, amely az Egyesült Államok részéről átfogó kereskedelmi szankciók alatt áll.
  14. A közszférában történő felhasználás feltételei. Ha Ön kormányszerv, kijelenti, hogy (i) a hatályos jogszabályok, szabályzatok és irányelvek nem korlátozzák, hogy elfogadja és teljesítse a jelen Megállapodás bármely feltételét, illetve elfogadja a teljesítésüket, (ii) a jelen Megállapodás feltételeit semmilyen hatályos jogszabály, szabályzat vagy irányelv sem teszi érvényesíthetetlenné Önnel vagy bármely érintett kormányszervvel szemben, (iii) felhatalmazással és megfelelő jogosultsággal rendelkezik a hatályos jogszabályok, szabályzatok és irányelvek értelmében, hogy a megfelelő kormányszervet képviselje, és rá nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Megállapodást; és (iv) annak objektív eldöntése alapján köti meg a jelen Megállapodást, hogy milyen értéket képvisel a Workplace Önnek és a Felhasználóinak, és az ezzel kapcsolatos döntését nem befolyásolja etikátlan magatartás vagy összeférhetetlenség. Ha nem tudja megtenni a 11.n. szakaszban szereplő nyilatkozatokat, ne fogadja el a jelen Megállapodást. Ha a jelen Megállapodást kormányszerv a 11.n. szakasz rendelkezéseit megsértve írja alá, a Meta felmondhatja a jelen Megállapodást.
  15. Viszonteladók. Ön dönthet úgy, hogy a Workplace szolgáltatást Viszonteladón keresztül használja. Amennyiben Ön a Workplace-t Viszonteladón keresztül éri el és használja, kizárólag Önt terheli a felelősség a következőkért: (i) bármely, az adott Viszonteladóval kötött hatályos megállapodásában szereplő, kapcsolódó jog vagy kötelezettség, továbbá (ii) az Ön és a Meta közötti jogviszony keretében a Viszonteladó által az Ön Workplace-példányához, az Ön adataihoz és a Viszonteladó számára létrehozott bármely Felhasználói fiókokhoz való hozzáférés. Ezen túlmenően ha Ön Viszonteladón keresztül éri el és használja a Workplace-t, azzal elfogadja, hogy ellentmondás esetén a Viszonteladó ügyfelekre vonatkozó feltételei elsőbbséget élveznek a jelen Megállapodás vonatkozó feltételeivel szemben.
 12. Fogalommeghatározások
  A jelen Megállapodásban, hacsak másként nem szerepel:
  Az „Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat” a Workplace használatának szabályait jelentik, amelyek a www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP címen érhetők el, és időről időre módosíthatók.
  A „társvállalat” jelentése bármely jogi személy, amelynek közvetlen vagy közvetett tulajdona vagy ellenőrzése alatt áll egy fél, amely egy fél tulajdona vagy ellenőrzése alatt áll, vagy amely közös tulajdon vagy ellenőrzés alatt áll egy féllel. Az „ellenőrzés” jelentése egy jogi személy vezetésének vagy ügyeinek utasítására vonatkozó hatáskör, a „tulajdon” jelentése pedig a legalább 50%-os gazdasági tulajdonjog (illetve, ha az adott joghatóságban nem engedélyezett a többségi tulajdonrész, a jogszabályban megengedett legnagyobb részesedés) a jogi személy szavazásra jogosító részvényeiben vagy a velük egyenértékű, szavazásra jogosító érdekeltségben. A jelen definíció értelmezésében a kormányszerv nem számít egy másik kormányszerv leányvállalatának, hacsak nem áll teljes irányítása alatt a másik kormányszerv.
  Az „Adatkezelési kiegészítés” jelentése a jelen Megállapodáshoz csatolt és a részét képező adatkezelési kiegészítés, a bennük hivatkozott feltételekkel együtt.
  Az „Adatbiztonsági kiegészítés” jelentése a jelen Megállapodáshoz csatolt és a részét képező adatbiztonsági kiegészítés.
  A „Kormányszerv” jelentése a világ bármely országa vagy joghatósága, korlátozás nélkül ideértve a kormányzatok minden állami, önkormányzati, regionális vagy egyéb szervezeti egységét vagy politikai alegységét, minden kormányzati szervezetet, közvetítőt, vállalkozást vagy más jogi személyt, amelyet az adott kormányzat alapított, illetve a tulajdonában vagy az ellenőrzése alatt áll, valamint a fentiek minden képviselőjét és ügynökét.
  A „Törvények” jelentése minden hatályos helyi, állami, szövetségi és nemzetközi jogszabály, rendelet és egyezmény, korlátozás nélkül ideértve azokat, amelyek tárgya az adatvédelem és az adattovábbítás, a nemzetközi kommunikáció, a műszaki és személyes adatok exportálása és a közbeszerzés.
  A „Viszonteladó” jelentése olyan külső partner, akinek a Metával fennálló érvényes megállapodása értelmében jogában áll a Workplace-hez való hozzáférés továbbértékesítése és támogatása.
  A „Viszonteladó ügyfelekre vonatkozó feltételei” jelentése a https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms címen található, időnként esetleg frissített feltételeknek felel meg. Ezek a feltételek jelen Megállapodás részét képezik, és ezek kiegészítő feltételeknek minősülnek a felek között, amennyiben Ön Viszonteladón keresztül éri el és használja a Workplace-t.
  A „Felhasználók” jelentése az Ön vállalatának vagy társvállalatainak minden munkavállalója, alvállalkozója, illetve minden olyan egyéb személy, akinek Ön hozzáférést ad a Workplace-hez.
  A „Workplace” jelentése a Workplace szolgáltatás, amelyet a jelen Megállapodás és esetleges későbbi verziói értelmében biztosítunk Önnek, ideértve minden webhelyet, alkalmazást, online szolgáltatást, eszközt és tartalmat, amelyet a Megállapodás értelmében biztosíthatunk, a Megállapodás időről időre történő módosításait is figyelembe véve.
  Az „Ön adatai” jelentése (a) minden elérhetőség és hálózati vagy fiókregisztrációs adat, amelyet Ön vagy a Felhasználói a Workplace-re beküldenek; (b) minden tartalom és adat, amelyet Ön vagy Felhasználói közzétesznek, megosztanak, importálnak vagy megadnak a Workplace-en; (c) adatok, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor Ön vagy Felhasználói felveszik velünk a kapcsolatot a Workplace ügyféltámogatási ügyeiben, ideértve a hardver- és szoftveradatokat és minden egyéb részletet, amelyet a támogatási ügy kapcsán gyűjtünk; és (d) minden használati és működési adat (pl. IP-cím, a böngésző és az operációs rendszer típusa és készülékazonosítók) azzal kapcsolatban, ahogyan a Felhasználók a Workplace-t használják.
  Az „Ön szabályzatai” jelentése az Ön munkatársakkal, rendszerekkel, adatvédelemmel, HR-ügyekkel, panaszkezeléssel és egyebekkel kapcsolatos összes szabályzata.Adatkezelési kiegészítés

 1. Fogalommeghatározások
  A jelen Adatkezelési kiegészítésben a „GDPR” jelentése az általános adatvédelmi rendelet, azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete. Az „adatkezelő”, az „adatfeldolgozó”, az „érintett”, a „személyes adatok”, az „adatvédelmi incidens” és az „adatkezelés” jelentése megegyezik a GDPR szövegében meghatározott jelentéssel. A „kezelt” és a „kezel” szavak értelmezése az „adatkezelés” jelentésének megfelelően történik. A GDPR rendeletre és annak rendelkezéseire való hivatkozások vonatkoznak a GDPR Egyesült Királyság törvényeibe módosítást követően beépített rendelkezéseire is. Minden más definiált kifejezés itt is ugyanazzal a jelentéssel bír, mint amit a jelen Megállapodásban máshol már meghatároztunk.
 2. Adatkezelés
  1. A jelen Megállapodás alapján adatkezelőként eljáró Meta az Ön adatai közé tartozó személyes adatokkal (az „Ön személyes adatai”) végzett tevékenységei kapcsán megerősíti az alábbiakat:
   1. A Megállapodás határozza meg az adatkezelés időtartamát, tárgyát, jellegét és célját.
   2. A kezelt személyes adatok típusai közé kell tartozniuk az „Ön adatai” definíció szerinti adatoknak.
   3. Az érintettek kategóriái közé tartoznak az Ön képviselői, Felhasználói és minden más természetes személy, akit az Ön személyes adatai azonosítanak, vagy akinek az azonosítására az Ön személyes adatai alkalmasak.
   4. A jelen Megállapodás írja le az Ön adatkezelőként fennálló jogait és kötelezettségeit a személyes adatai kapcsán.
  2. Amennyiben a Meta az Ön személyes adatait kezeli a jelen Megállapodás értelmében vagy vele összefüggésben, a Meta:
   1. Kizárólag az Ön utasításainak megfelelően kezeli a személyes adatait a jelen Megállapodás szerint, ideértve a személyes adatai továbbítását is, figyelembe véve a GDPR 28. cikke (3) bekezdésének a) pontjában megengedett kivételeket.
   2. Biztosítja, hogy a személyes adatai kezelésére a jelen Megállapodás értelmében feljogosított munkatársai titoktartási kötelezettséget vállalnak, vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak a személyes adatai kapcsán.
   3. Bevezeti az Adatvédelmi kiegészítésben szereplő technikai és szervezési intézkedéseket.
   4. Tiszteletben tartja a jelen Adatkezelési kiegészítés lenti, 2.c és 2.d szakaszában szereplő feltételeket, amikor megbízott adatfeldolgozókat jelöl ki.
   5. Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, a Workplace-en keresztül lehetséges mértékben segít, hogy Ön teljesíteni tudja a kötelezettségeit az érintettek GDPR III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.
   6. Segít Önnek a GDPR 32–36. cikke szerinti kötelezettségei teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és a Meta rendelkezésére álló információkat.
   7. A Megállapodás megszűnésekor a jelen Megállapodásnak megfelelően törli a személyes adatokat, hacsak az Európai Unió vagy egy tagállam jogszabályai elő nem írják a személyes adatok megőrzését.
   8. A Workplace-en keresztül elérhetővé teszi Önnek a jelen Megállapodásban leírt adatokat, eleget téve a Meta kötelezettségének, hogy elérhetővé tegyen minden olyan információt, amely ahhoz szükséges, hogy igazolhassa a Meta GDPR 28. cikkében foglalt kötelezettségeinek betartását.
   9. Évente intézkedik róla, hogy a Meta választása szerinti külső auditor SOC 2 Type II vagy egyéb standard iparági auditot végezzen a Meta Workplace-en alkalmazott szabályozó intézkedéseiről. Az ilyen külső auditornak ezennel Ön felhatalmazást ad az ellenőrzésre. Az Ön kérésére a Meta rendelkezésre bocsátja az auditjelentés éppen aktuális példányát; a jelentést a Meta bizalmas információjának kell tekinteni.
  3. Ön felhatalmazza a Metát, hogy a jelen Megállapodás értelmében fennálló adatfeldolgozási kötelezettségeit alvállalkozásba adja a Meta társvállalatainak és más külső feleknek. Ezekről a felekről a Meta listát biztosít Önnek, ha Ön írásban kéri. A Meta mindezt csak a megbízott adatfeldolgozóval kötött írásbeli megállapodás alapján teszi, amely ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket írja elő a megbízott adatfeldolgozóra nézve, mint amelyek a Metára nézve is fennállnak a jelen Megállapodás értelmében. Amennyiben a megbízott adatfeldolgozó nem teljesíti ezen kötelezettségeit, úgy a Meta teljes körű felelősséget vállal az adott megbízott adatfeldolgozó adatvédelmi kötelezettségeiért.
  4. Ha a Meta további vagy helyettes megbízott adatfeldolgozó(ka)t von be, a Meta legkésőbb tizennégy (14) nappal a további vagy helyettes megbízott adatfeldolgozó(k) kinevezése előtt értesíti Önt. Ön a Meta értesítését követő tizennégy (14) napon belül kifogással élhet az ilyen további vagy helyettes megbízott adatfeldolgozó(k) bevonása ellen. Ehhez írásban kell értesítenie a Metát a Megállapodás haladéktalan felmondásáról.
  5. A Meta szükségtelen késlekedés nélkül értesíti Önt, ha tudomást szerez a személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről. Az ilyen értesítés az értesítés időpontjában vagy azt követően a lehető leghamarabb tartalmazza az adatvédelmi incidens releváns részleteit, ideértve az érintett adatok számát, az érintett felhasználók kategóriáját és hozzávetőleges számát, az incidens várható következményeit, valamint adott esetben az incidens esetleges kedvezőtlen hatásainak mérséklésére szolgáló tényleges vagy javasolt intézkedéseket.
  6. Amennyiben az Ön adatainak a jelen Adatkezelési kiegészítés szerinti kezelésére a GDPR, illetve az EGT-beli, egyesült királyságbeli vagy svájci adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak, a Meta Platforms Ireland Ltd. által végzett adattovábbítási műveletekre az Adattovábbítási kiegészítés európai adatokhoz érvényes, amely hivatkozás útján a jelen Adatkezelési kiegészítés részét képezi.
 3. USA-beli adatfeldolgozói feltételek
  1. Amennyiben a Meta USA-beli adatfeldolgozói feltételek alkalmazandók, azok a jelen Megállapodás részét képezik, és hivatkozás útján beépülnek a jelen Megállapodásba – a 3. szakasz (A vállalat kötelezettségei) kivételével, amelyet kifejezetten kizárunk.

Adatbiztonsági kiegészítés

 1. Háttér és cél
  Ez a dokumentum a minimális biztonsági előírásokat ismerteti annak kapcsán, ahogyan a Meta biztosítja Önnek a Workplace-t.
 2. Információbiztonsági irányítási rendszer
  A Meta információbiztonsági irányítási rendszert (ISMS) hozott létre és tart fenn, amelynek célja a szabványos iparági információbiztonsági gyakorlatok bevezetése a Workplace biztosítása kapcsán. A Meta ISMS-rendszerének célja, hogy védelmet nyújtson az Ön adataihoz való illetéktelen hozzáféréssel, illetéktelen közlésükkel, felhasználásukkal és módosításukkal, valamint elvesztésükkel szemben.
 3. Kockázatkezelési eljárás
  Az információs és adatfeldolgozó létesítmények biztonsága, ideértve az IT-infrastruktúrát és a fizikai létesítményeket, kockázatértékelésen alapul. A Workplace kockázatértékelésére rendszeresen sor kerül.
 4. Az információbiztonsági szervezet
  A Meta kijelölt adatbiztonsági tisztviselője átfogó felelősséggel bír a szervezet adatbiztonsági kérdései kapcsán. A Meta kijelölt munkatársai felelnek az Ön által használt Workplace-példány biztonságának felügyeletéért.
 5. Fizikai és környezeti biztonság
  A Meta biztonsági intézkedései közé tartoznak azok a felügyeleti lehetőségek, amelyek észszerű biztosítékot nyújtanak arra, hogy az adatkezelést végző fizikai létesítményekhez csak az illetékes személyek férnek hozzá, és hogy környezetfelügyeleti lehetőségek érzékelik, előzik meg és szabályozzák a környezeti veszélyekből eredő megsemmisülés kockázatait. A felügyeleti lehetőségek közé tartoznak az alábbiak:
  A felügyeleti lehetőségek közé tartoznak az alábbiak:
  • Az adatfeldolgozó létesítmény munkatársak és szerződött felek részéről történő fizikai hozzáférésének naplózása és auditálása.
  • Biztonsági kamerarendszerek az adatfeldolgozó létesítmény kritikus belépési pontjain.
  • A számítógépek környezeti hőmérsékletét és páratartalmát felügyelő és szabályozó rendszerek.
  • Az áramellátásról gondoskodó és vészhelyzeti generátorok.
  A Meta szabványos iparági eljárásokat alkalmaz az elektronikus adathordozón tárolt adatok biztonságos törlésére és megsemmisítésére, összhangban a Megállapodással.
 6. Elkülönítés
  A Meta műszaki megoldásokkal biztosítja az Ön adatainak logikai elkülönítését más ügyfelek adataitól, valamint hogy az Ön adataihoz csak az illetékes felhasználók férjenek hozzá.
 7. Személyzet
  1. Képzés
   A Meta gondoskodik róla, hogy az Ön adataihoz hozzáféréssel rendelkező munkatársak adatbiztonsági képzésben részesüljenek.
  2. Szűrés és háttérellenőrzés.
   A Meta vállalja a következőket:
   • Eljárást alkalmaz az Ön Workplace-példányával dolgozó személyzet személyazonosságának ellenőrzésére.
   • Eljárást alkalmaz az Ön Workplace-példányával dolgozó személyzet háttérellenőrzésére a Meta alapelveinek megfelelően.
   A Meta személyes, fényképes és névvel ellátott azonosítókártyákat bocsát ki minden munkatársának, aki az Ön Workplace-példányán dolgozik. A Meta létesítményeibe való belépéshez azonosítókártya szükséges.
  3. A személyzetet érintő adatvédelmi incidensek
   A Meta szankciókat alkalmaz, ha a személyzetének tagjai illetéktelenül vagy szabályellenesen férnek hozzá az Ön adataihoz, ideértve az akár elbocsátásig is terjedő fegyelmi büntetést.
 8. Biztonsági tesztek
  A Meta rendszeres biztonsági és sebezhetőségi teszteket végez annak felmérésére, hogy a legfontosabb szabályozások bevezetése megfelelően megtörtént-e, és azok hatékonyak-e.
 9. Hozzáférés-szabályozás
  1. Felhasználói jelszavak kezelése
   A Meta eljárást alkalmaz a felhasználói jelszavak kezelésére, amelynek célja, hogy a jelszavak személyesek legyenek, és illetéktelenek ne férjenek hozzájuk. Ennek részeként minimálisan az alábbiakról gondoskodik:
   • A jelszavak felügyelt kiosztása, ideértve a felhasználó személyazonosságának ellenőrzését, mielőtt új, csere- vagy ideiglenes jelszót kapna.
   • Minden jelszó titkosítása, amikor számítógépes rendszerekben tároljuk vagy a hálózaton továbbítjuk őket.
   • A beszállítók alapértelmezett jelszavainak módosítása.
   • A felhasználási célnak megfelelően erős jelszavak.
   • Felhasználói tudatosság.
  2. A felhasználói hozzáférés felügyelete
   A Meta eljárást vezet be a hozzáférési jogok és a felhasználói azonosítók szükségtelen késedelem nélküli módosítására és/vagy visszavonására. A Meta eljárásokat alkalmaz a kiszivárgott hozzáférési adatok (jelszavak, hozzáférési kódok stb.) jelentésére és visszavonására a hét minden napján és a nap 24 órájában. A Meta megfelelő biztonsági naplókat vezet (felhasználói azonosítókkal és időbélyegekkel). Az órát az NTP protokollal szinkronizáljuk.
   Minimálisan az alábbi eseményeket naplózzuk:
   • az engedélyek módosítása;
   • sikertelen és sikeres hitelesítési és hozzáférési kísérletek; és
   • olvasási és írási műveletek.
 10. Kommunikációs biztonság
  1. Hálózati biztonság
   A Meta az iparági szabványoknak megfelelő technológiákat alkalmaz a hálózati elkülönítésre.
   A távoli hálózati hozzáféréshez biztonságos protokollokon keresztül folytatott, titkosított kommunikáció, valamint többfaktoros hitelesítés szükséges.
  2. A továbbítás alatt álló adatok védelme
   A Meta érvényre juttatja a megfelelő protokollok használatát, amelyek célja, hogy megóvják a nyilvános hálózatokon továbbított adatok bizalmas jellegét.
 11. Operatív biztonság
  A Meta a biztonsági rések felügyeletére szolgáló programot vezet be és tart fenn a Workplace-hez, amelynek része a szerepkörök és a felelősségek azonosítása, a biztonsági rések felügyeletének kijelölt felelőssége, a biztonsági rések kockázatfelmérése és a javítócsomagok központi telepítése.
 12. A biztonsági incidensek kezelése
  A Meta a biztonsági incidensekre vonatkozó akciótervet alakít ki és tart fenn az Ön Workplace-példányát érintő esetleges biztonsági incidensek felügyelete, észlelése és kezelése érdekében. A biztonsági incidensekre vonatkozó akcióterv minimálisan tartalmazza a szerepkörök és a felelősségek, a kommunikáció és az utólagos ellenőrzések meghatározását, a mögöttes okok elemzésével és a korrekciós tervvel együtt.
  A Meta megfigyeli a Workplace-t az adatbiztonsági incidensek és a kártékony tevékenységek felderítése céljából. A felügyeleti eljárás és az észlelési technikák célja, hogy lehetővé tegyék a Workplace-példányát érintő biztonsági incidensek észlelését, a releváns fenyegetéseknek és a fenyegetésekkel kapcsolatos folyamatos információgyűjtésnek megfelelően.
 13. Az üzletmenet folytonossága
  A Meta tervet tart fenn az üzletmenet folytonosságának biztosítására, hogy reagálhasson a vészhelyzetekre és az egyéb kritikus helyzetekre, amelyek kárt okozhatnának az Ön Workplace-példányában. A Meta évente legalább egyszer hivatalosan felülvizsgálja az üzletmenet-folytonossági tervét.
Legutóbbi módosítás: 2023. március 27.